Nesodden Velforbund

Nyttige linker Informasjon om Nesodden Velforbund Medlemsinformasjon Vellenes fellesorganisasjon Veiene våre MVArefusjon og veistøtte Medieomtaler Informasjon om vann og avløp Radonmålinger på Nesodden Fellesvelets avis Nyttige linker


følg oss på
facebook

Støtt oss
med din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

"Brøytesaken":


2014:
Kommunen innkalte alle vel til informasjonsmøter - våren 2014. Her er dokumentene som blir delt ut på disse møtene.
Umiddelbart etter årsmøtet i NVF, den 8. mai, 2014, ble det et allmøte hvor denne saken blir diskutert.

Brøytesaken var etter dette den mest dominerende saken 2014-15. Det ble i etterkant av årsmøtet i 2014 satt ned en gruppe fra fem vel som skulle fronte velforeningens arbeid mot kommunen. Gruppen besluttet siden at Runar Hafsteen fra Oksval Vel, og Knut Ertresvaag skulle være hovedaktører i dialogen for å prøve å overtale kommunen til å fortsette brøytingen på Nesodden. I mandatet fra årsmøtet sto det at gruppen skulle fronte saken med utgangspunkt i at beboere i private veier skulle betale for brøytingen mot at kommunen administrerte både brøyting og fakturering. Siden kommunen la Veiplan for 2013-2023 ut for høring har Velforbundet ment at vi som bor i private veier skal betale for brøyting, mens kommunen administrerer og fakturere. Dette standpunktet står vi fortsatt ved, da halvparten av Nesoddens 122 private veier alltid har klart å brøyte selv, mens resterende halvpart har fått dette utført av kommunen uten fakturering. Slik vi ser det vil en kollektiv brøyteavtale med kommunen bli mest lønnsomt, ryddig og rettferdig for alle parter.  Medlemmene ønsket også at man skulle se på det juridiske i prosessen hvor kommunen fjernet tilleggstjenestene ved brøyting og det ble derfor bestilt en betenkning av Advokatfirmaet Grette DA.


Det ble i løpet av høsten 2014 gjennomført hele 7 møter med kommunen (ordfører, rådmann og kommuneadministrasjonen), det ble gjennomført et stort medlemsmøte, samt flere møter med Amta og beboere i private veier.
Nesodden Velforbund fikk ikke gjennomslag for kommunal administrering av brøyting og fakturering, men dette var kanskje ikke så ille. Da kommuneadministrasjonen skulle innhente en brøyteavtale for de kommunale veiene gjorde de det vi mener var en stor feil.  De puttet hele Nesodden i samme sekk og forårsaket at de små og lokale bøndene ikke selvstendig kunne svare på anbudet. Resultatet var en sammenslåing av hele Nesoddens brøytekrefter inn i Hagespesialisten, noe som ble dyrere og samtidig skapte et unødvendig brøytemonopol. Sett i lys av kommunens fordyrende avtale med Hagespesialisten kunne vi ikke tillate oss å presentere en kollektiv løsning for de bosatt i privat vei som estimert ville være mer enn dobbelt så dyr som om de organiserte brøyting selv. Vårt estimat var basert på tilbud fra Hagespesialisten som ble sammenlignet med tidligere private brøyteavtaler fra vel som allerede hadde organisert sette selv. Ved siden av dette signaliserte kommunen at de ville ta seg betalt for å administrere innhenting av avtale og fakturering. Slik vi så det ville derfor ingen vel og veilag være tjent med å bli innrullet i samme avtale som kommunen.


Veilysene:

Selv om brøytesaken har fått mye oppmerksomhet både i avisen og på sosiale media har det vært en potensielt dyrere og større sak for våre medlemmer som har lusket i bakgrunnen, nemlig veilysene. En overføring av veilysansvaret fra kommunen til beboerne ville ganske sikkert gitt en såpass stor regning at mange vel og veilag måtte gitt tapt og heller leve med mørke veier og morkne stolper. Estimert pris fra kommunen var her ca. 3000 kr for bytte av et lyspunkt, 30.000 for bytte av en stolpe, pluss regning for måler, strøm og nettleie for hver og en av de 122 private veiene.
Da en kollektiv brøyteavtale alene ikke ville gi noen økonomisk gevinst for oss i private veier ble fokuset nå i større grad rettet mot veilysene. Det var allerede gått ut brev om at man skulle kartlegge og sende inn informasjon om stolper og lys, samtidig som det var uklarheter rundt eierforhold og fremgangsmåte for overføringen.  Velforbundet krevde derfor at kommunen stanset arbeidet med overføringen, fortsatte dagens praksis og at det ble satt ned en gruppe bestående av folkevalgte, kommuneadministrasjonen og vellene for å gå igjennom alle forhold knyttet til veilysene.
Her fikk velforbundet gjennomslag.

 

Resultatet av flere måneders dialog og møter sammenfattes her i Rådmann, Geir Grimstads, referat:

  1. Den enkelte veieier/veilag har i henhold til veiloven ansvar for sommer og vintervedlikehold av sine veier
  2. Brøyting og vintervedlikehold bekostes av veieier og all administrering, kontraktsinngåelse, fakturering og inndrivelse foregår i veilagenes eller velforbundets regi
  3. Vedrørende vedlikehold av veilys videreføres dagens praksis inntil arbeidsgruppa - ref. punkt 5 – har kommet med sine konklusjoner og anbefalinger
  4. I henhold til hovedplan for vei bekoster Nesodden kommune alle strømutgifter knyttet til veilys på private veier
  5. Det etableres en arbeidsgruppe bestående av representanter for Velforbundet og kommunen som går igjennom alle forhold knyttet til veilys som eierskap, drift og vedlikehold.

I etterkant av brøytesaken 2014:
I Veiplanen for 2013-2023 estimerte kommunen at de skulle spare 800.000 i året på å ikke lenger brøyte de private veiene. Den totale regningen som ble overført fra kommunen til de private veiene har vi ennå ikke totalt oversikt over, men Velforbundet estimerer i dag denne til å bli omtrent 2.000.000 kroner, gjennom monopolisering av brøytekreftene og økning i brøyteprisene generelt til 25.000 pr. km. Brøytesaken er derfor ikke avsluttet. Gjennom å bli invitert til å se på kommunens avtale i sin helhet, dele opp Nesodden i brøyteområder (parseller) kan vi igjen få et system der lokale bønder gir anbud på brøyting utenfor Hagespesialistens monopol, noe som igjen vil kunne få prisen ned på et nivå der felles administrasjon vil være lønnsomt for beboerne i private veier.

 


TIDLIGERE HISORIKK:


2013:

På kommunestyremøtet den 12.9.2013 ble Forslag til Hovedplan for vei 2013-2023 i Nesodden kommune vedtatt. (Sak 078/13, Link til referatet her.)
Dette medfører at kommunen fom. vinteren 2014, slutter å brøyte private veier og drift av lys på private veier.
Les om at Nesodden Velforbunds høringsuttalelse vil ta utgangspunkt i prinsippet om at likhet SKAL stå i fokus.
Denne høringsuttalelsen ble tatt hensyn til da kommunestyret vedtok Hovedplanen for vei 2013-2023.

 

Historikk:

Nesodden kommune vedtok i 2010 å kutte bevilgningen med 1 million kroner til vintervedlikehold av de private veiene på Nesodden. I praksis frasa kommunen seg dermed arbeidet med brøyting og strøing, samt vedlikehold av veilys på velveier. Nesodden Velforbund engasjerte sine medlemmer, og saken endte med reversering av vedtaket av et enstemmig kommunestyre sommeren 2011.

Det ble i etterkant av vedtaket varslet fra kommunens side at det var ønsket ny kontakt med Velforbundet om saken, kommunen tok ikke kontakt, men Nesodden velforbund holdt før valget i 2011 et folkemøte hvor det kom frem at Nesodden Kommunestyret hadde holdt fast på reverseringen av vedtaket, grunnet velforbundets fokus på saken.

 

Vintervedlikehold er en av våre hjertesaker og til tross for enighet under folkemøtet kommer ikke Velforbundet til å la saken bli glemt da nye vedtak ala 2010 igjen kan bli en realitet.


- Brøytesaken på nytt igjen? - okt 2012 (pdf-format 708 Kb)   >

- Leserinnlegg fra styrets leder om brøytesaken - fredag 2. nov. 2012 (pdf-format 8,17 Mb)   >

- Les avisutklipp fra Amta, torsdag 22. nov. 2012, hvor styreleder uttaler seg om veiplanen 2012-2022. (pdf-format 4,47 Mb)

Sakens gang: 
Desember 2009: - Kommunestyret valgte brått å kutte i budsjettet for Vintervedlikehold og veilys på private veier. 

Velforbundets styre ønsket å være forberedt og tilstede som støttespillere og samarbeidspartnere for å finne de beste løsningene for alle i denne saken.
Styret inviterte derfor alle vel til et felles arbeidsmøte, hvor vi prøvde å kartlegge konsekvensene av dette vedtaket.
Vi ba om at Velene i forkant av dette møtet, kartla konsekvensene så godt de kunne og fant ut hva de trenger å vite, slik at vi var foreberedt på situasjonen og fikk en totaloversikt over problematikken.

I forkant av dette møtet, hadde representanter fra Velforbundets styre et innledende møte med kommunen/Teknisk etat, hvor vi fikk nærmere informasjon om hva kuttet i realiteten innebærer. Kommunen gikk her med på å fortsette brøyting ut vinteren 2010, for at velene og veilagene skulle få tid til å områ seg.
Informasjonen fra dette møtet tok vi med oss til vårt interne fellesmøte på torsdag den 18.feb.

Styret avholdt så et møte med alle medlemsvel ang. kommunens kuttden 18. februar 2010.

Tilbakemeldingen fra de 21 velforeningene som møtte var at de ønsket at Velforbundet skulle jobbe for en ny politisk behandling av saken.
Det ble gjort og kommunestyret ble bedt om å reversere vedtaket  
senest i revidert budsjett.

Deretter skulle kommunen invitere til et felles møte med alle velene, hvor også velforbundets styre vil delta. Dette møtet avlyste vi da vi besluttetat vi ikke ønsket å bistå kommunen i denne saken. 
Begrunnelse: Vi ser ikke at vi kan eller skal bistå i et arbeid som handler om å bidra til å effektuere et vedtak som kommunestyret ikke anerkon-sekvensene av og som vi er grunnleggende uenig i.

Samtidig ble det stilt spørsmål ved ansvarligheten rundt vedtaket.  
"Vi er på linje med ordføreren når han sier til Amta 8. mars at han vanskelig kan se hvordan innsparingen kan gjøres. Vi kan også  
vanskelig se at velforeningene vil makte å overta jobben. Verken  kommunen, velforbundet eller velforeningene kommer til inngrep meddette".

Daværende leder i NVF, Jon Martin Larsen, skrev et åpent brev til ordføreren og kommunestyret.

Kutt-vedtaket ble så omgjort i kommunestyret i juni!


Nesodden Velforbund har i dag 37 vel og veilags-medlemmer, dvs. totalt 2.710 medlemmer. Hvis hvert medlem representerer en husstand, kan vi si at vi representerer ca. 7.000 innbyggere, eller ca. en tredel av Nesoddens befolkning.
Nesodden Velforbund, Boks 119, 1457 FAGERSTRAND, E-mail: kontakt@nesoddenvelforbund.no - Org. nr. 970 994 912